1,3 oC 0,0 km/h 1016,3 hPa
 
 
 
PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS
Od pierwszego kontaktu do rozpoczęcia odbioru naszego ciepła przejdziemy wspólnie 6 kroków.

1. Określenie zapotrzebowania cieplnego budynków.

Zebranie kompletu informacji na temat potrzeb cieplnych budynku, tj. na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, technologii. Wielkości te są określone w projektach budowlanych. W przypadku braku aktualnej dokumentacji przedstawiciele naszej firmy pomagają określić w/w potrzeby na podstawie wyliczeń opartych o dane uzyskane od Klienta (kubatura, powierzchnia użytkowa, wymagana temperatura wewnętrzna, technologia, w której budynek wykonano, stopień ocieplenia, ilość osób i sposób korzystania z ciepłej wody użytkowej itp.). Z zapotrzebowania cieplnego budynku wynika bezpośrednio przewidywane zużycie energii cieplej.

2. Szacowanie kosztów ciepła.

Na podstawie przewidywanego zużycia ciepła oszacowujemy roczne koszty ciepła w rozbiciu na poszczególne miesiące. Symulację tę przekazujemy Klientowi.

3. Analiza opłacalności.

Przedstawiciele naszej firmy wykonują  analizę opłacalności wybudowania kotłowni lokalnej na koszt naszej spółki*. Po uzyskaniu  wyników potwierdzających opłacalność ekonomiczną  inwestycji budowy kotłowni lokalnej dla budynków znacznie oddalonych od miejskiej sieci ciepłowniczej składamy Państwu pisemną ofertę wykonania projektu i przeprowadzenia inwestycji na nasz koszt.    

*Jeżeli analiza nie wykaże opłacalności budowy kotłowni lokalnej na koszt naszej spółki zawsze jest możliwe rozpatrzenie kwestii naszego współudziału w kosztach.

Kroki 1 - 3 wykonywane są nieodpłatnie, bez żadnych zobowiązań. Ponadto w trakcie ich realizacji udzielimy Państwu wszelkich informacji organizacyjnych i technicznych związanych z podłączeniem budynku do kotłowni.

Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.

4. Zawarcie umowy o przyłączenie.

Po dokonaniu ustaleń szczegółowych dostarczamy Państwu projekt umowy o przyłączenie. Przed zawarciem umowy należy przedłożyć kopie następujących dokumentów:
a) w przypadku osób fizycznych
- tytuł prawny do obiektu (tzn. każde uprawnienie do władania obiektem, np. własność, użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa),
- dowód osobisty.
b) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
- tytuł prawny do obiektu (tzn. każde uprawnienie do władania obiektem, np. własność, użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa),
- dowód osobisty,
- numer identyfikacji podatkowej NIP,
- numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON,
- wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej.
c) w przypadku wspólnot mieszkaniowych
- tytuł prawny do obiektu (tzn. statut lub regulamin wspólnoty),
- dokument upoważniający osoby wymienione w umowie do reprezentowania Klienta i podpisywania umów (tzn. uchwała o wyborze Zarządu, umowa o administrowanie),
- numer identyfikacji podatkowej NIP,
- numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON
d) w przypadku osób prawnych i innych
- tytuł prawny do obiektu (tzn. każde uprawnienie do władania obiektem, np. własność, użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa),
- dokument upoważniający osoby wymienione w umowie do reprezentowania Klienta i podpisywania umów,
- numer identyfikacji podatkowej NIP,
- numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON,
- wpis do Krajowego Rejestru Sądowego KRS.

5. Realizacja inwestycji.

Realizacja inwestycji budowy kotłowni lokalnej przebiega zgodnie z zapisami umowy o przyłączenie.

6. Zawarcie kompleksowej umowy na dostawę ciepła

Z dniem zakończenia budowy kotłowni lokalnej i podpisania Protokołu podłączenia obiektu zawierana jest kompleksowa umowa na dostawę ciepła, która określa zasady korzystania z naszych usług, definiuje prawa i obowiązki stron.