1,0 oC 0,0 km/h 1017,0 hPa
 
 
 
CENNIK CIEPŁA

Nasi Klienci regulują opłaty wynikające z cennika ciepła zwierającego:

  • miesięczna opłatę za zamówiona moc cieplną, pobieraną w każdym miesiącu, stanowiącą iloczyn zamówionej mocy cieplnej w (MW) oraz stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną (zł/MW/m-c);

  • opłatę za ciepło, pobieraną za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowiącej iloczyn ilości dostarczonego ciepła w (GJ), ustalonej na postawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz stawki opłaty za ciepło.

Stawki: opłata miesięczna za zamówioną moc cieplną oraz opłata za ciepło są ustalane indywidualnie pomiędzy Odbiorcą a Dostawcą.

Każdorazowa zmiana wysokości stawek podlega negocjacjom.